Workshop 3

AKCEPTACJA NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ –

projekt europejski celem wymiany dobrej praktyki

Wsparcie osób z doświadczeniem migracyjnym w Polsce. Teorie i praktyki

Warsztaty antydyskryminacyjne, 15 – 17 listopada 2018

 

Serdeczne zapraszamy do udziału w warsztatach i europejskiej wymiany doświadczeń!

Stereotypy i uprzedzenia funkcjonują w każdym społeczeństwie. Zakorzenione w nas przekonania, oparte na wewnętrznych i niczym niewyjaśnionych sądach, są przyczyną ksenofobii, licznych przejawów dyskryminacji, nierzadko także przemocy, a w konsekwencji wykluczenia społecznego osób, które stają się ofiarami sloganów: „Inny = gorszy”. Dzisiaj, jak nigdy dotąd, jest rzeczą niezwykle ważną, żeby promować inicjatywy – pozbawione jakiejkolwiek warstwy politycznej, a zajmujące się jedynie etyką życia społecznego. Chcemy uczyć żyć bez nienawiści, zwiększać świadomość skutków dyskryminacji i przybliżać sytuację grup i osób narażonych na wykluczenie, w tym grup mniejszościowych.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN)m i stowarzyszenie 9dwunastych (9d) w ramach projektu europejskiego, zapraszają na trzydniowy warsztat. Celem spotkania będzie aktywna prezentacja metod wykorzystywanych w edukacji antydyskryminacyjnej oraz dyskusja nad możliwościami ich zastosowania w codziennej pracy osoby uczestniczące w warsztatach. Podczas zajęć wykorzystane zostaną elementy edukacji nieformalnej, materiały multimedialne oraz działania interaktywne.

Zbadamy również kwestię, w jaki sposób sektor publiczny i instytucje pozarządowe wspierają działania antydyskryminacyjne oraz wskażemy przestrzenie publiczne, w której stereotypy nie decydują o szacunku do drugiego człowieka .

Jest nam niezmiernie miło, że będziemy gościć przedstawicielki i przedstawicieli z trzech  organizacji partnerskich z: Niemiec, Rumunii i Austrii. Wspólnie będziemy mieć możliwość wymiany doświadczeń, formułowania wniosków i projektowania nowych działań.

Koordynatorki:

MSCDN: Beata Rola

9dwunastych: Anna Kozicka