organizacje uczestniczące

Chrześcijańska Inicjatywa  Międzynarodowego Uczenia się (CIL)                                                  Christliche Initiative Internationales Lernen e.V. (CIL)

Pozarządowa organizacja pożytku publicznego Stowarzyszenie Chrześcijańska Inicjatywa Międzynarodowego Uczenia się, od roku 1985 angażuje się w międzynarodowe programy dotyczące dialogu w kontekście rozwoju i kwestii polityczno-społecznych. W tym celu współpracuje                        z międzynarodowymi i heterogenicznymi pod względem społecznym/ zawodowym grupami z krajów uprzemysłowionych, rozwijających się i przechodzących transformację. Od początku swojego istnienia CIL współpracuje z pozarządowymi organizacjami społeczno-obywatelskimi i kościelnymi, zlokalizowanymi w różnych krajach globalnego Południa, obecnie na Filipinach, w Kostaryce, Gwatemali i Kamerunie. Od roku 2002 CIL współpracuje również z organizacjami z Polski, Litwy, Rumunii, Austrii i Turcji.

 

 

Akademia Ewangelicka Wiedeń                                                                                                                        Evangelische Akademie Wien

Akademia Ewangelicka Wiedeń jest organizacją pożytku publicznego non-profit, uznaną przez Kościół. Jako instytucja kształcenia ogólnego dla dorosłych Akademia Ewangelicka Wiedeń realizuje projekty dotyczące nierzadko kontrowersyjnej tematyki społeczno-politycznej oraz zagadnień teologicznych. Otwiera przestrzenie dla świadomości w społeczeństwie. Ta praca stanowi wkład       w rozwój europejski. W centrum naszej pracy edukacyjnej znajdują się obszary dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, a także przemiany gospodarcze i społeczeństwo w okresie zmiany.

 

logo

Stowarzyszenie 9dwunastych

Misją Stowarzyszenia jest inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie działań kulturalnych, społecznych i edukacyjnych z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz równości szans i zapobiegania dyskryminacji. Stowarzyszenie prowadzi głównie działania z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej dla młodzieży i edukatorów-rek oraz projekty skierowane do grup defaworyzowanych: młodzieży z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi, osób starszych, kobiet. We współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami realizuje również działania nakierowane na kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego na poziomie regionalnym.

 

 

download

Mazowieckie Samorzadowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (MSCDN)

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (MSCDN).                  Misją MSCDN jest wszechstronne wspieranie  nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oraz doradców metodycznych z całego Mazowsza. Ośrodek oferuje profesjonalnie przygotowane szkolenia oparte na rzetelnej diagnozie potrzeb środowiska. Popularyzuje nowe koncepcje pedagogiczne, innowacyjne rozwiązania programowe i metodyczne. Dzięki sieci wydziałów MSCDN zlokalizowanych w siedmiu miastach Mazowsza możliwe jest objęcie wsparciem grup docelowych      z każdego powiatu oraz  budowanie mazowieckiej sieci wymiany doświadczeń.

 

Dyrekcja Generalna ds. Społecznych i Ochrony Dzieci w powiecie Bihor                    Generaldirektion Soziales und Kinderschutz im Landkreis Bihor

Zadania Dyrekcji Generalnej ds. Społecznych i Ochrony Dzieci w powiecie Bihor (Dyrekcja Genralna) obejmują monitoring i ocenę wytycznych oraz działań na rzecz ochrony dzieci, jak też wsparcia rodzin, osób samotnych, osób starszych, niepełnosprawnych i znajdujących się w szczególnie trudnych sytuacjach. Dyrekcji Generalnej podlegają usługi i instytucje w zakresie poradnictwa                i wsparcia niepełnosprawnych dorosłych i ich krewnych, a także placówki stacjonarne                                i ambulatoryjne dla dzieci zaniedbanych.