aktualności

Dokumentacja projektu w języku polskim dostępna jest w zakładce materiały do pobrania. Znajduje się tam również skrócony opis w języku angielskim.

 

...na stronie internetowej projektu "Akceptacja różnorodności kulturowej - pamiętając, rozwijając, testując". Znajdują się tutaj informacje dotyczące koncepcji i rezultatów dwuletniego

projekt

Projekt europejski celem wymiany dobrej praktyki

W kontekście mających właśnie miejsce ruchów uchodźczych do państw wspólnoty europejskiej poniższe pytania skierowane są w szczególności do osób zaangażowanych w kształcenie dorosłych, w pracę socjalną czy inicjatywy lokalne:

  • Jak możemy wzmocnić postawy akceptacji na rzecz różnorodności kulturowej?
  • Jak można przezwyciężyć uprzedzenia?
  • Czy wzajemne porozumienie jest możliwe?
  • Czy dysponujemy w tym zakresie odpowiednimi formami pracy?

Jeśli zmianie mają ulec postawy na rzecz różnorodności kulturowej, to trzy aspekty wydają się odgrywać w tym procesie znaczącą rolę:

  • przypominanie o doświadczeniach historycznych związanych z przyjmowaniem uchodźców-czyń;
  • rola doświadczeń edukacyjnych powiązanych z procesem (aktywnego) uczestnictwa w środowisku lokalnym
  • konfrontacja z własnymi uprzedzeniami.

Te aspekty będą sprawdzane w toku dwuletniego procesu wymiany praktycznych doświadczeń między pięcioma organizacjami partnerskimi    z Niemiec, Polski, Austrii i Rumunii.

W ramach europejskich spotkań osoby uczestniczące będą miały okazję wypróbować i poddać ewaluacji zaprezentowane w tym celu metody i koncepcje. Wspólnie chcemy szukać „czynników warunkujących sukces“,  w trakcie procesów uczestnictwa i refleksji historycznej, w pracy na rzecz wspierania postaw akceptacji.

 

 

organizacje uczestniczące

Chrześcijańska Inicjatywa  Międzynarodowego Uczenia się (CIL)                                                  Christliche Initiative Internationales Lernen e.V. (CIL)

Pozarządowa organizacja pożytku publicznego Stowarzyszenie Chrześcijańska Inicjatywa Międzynarodowego Uczenia się, od roku 1985 angażuje się w międzynarodowe programy dotyczące dialogu w kontekście rozwoju i kwestii polityczno-społecznych. W tym celu współpracuje                        z międzynarodowymi i heterogenicznymi pod względem społecznym/ zawodowym grupami z krajów uprzemysłowionych, rozwijających się i przechodzących transformację. Od początku swojego istnienia CIL współpracuje z pozarządowymi organizacjami społeczno-obywatelskimi i kościelnymi, zlokalizowanymi w różnych krajach globalnego Południa, obecnie na Filipinach, w Kostaryce, Gwatemali i Kamerunie. Od roku 2002 CIL współpracuje również z organizacjami z Polski, Litwy, Rumunii, Austrii i Turcji.

 

 

Akademia Ewangelicka Wiedeń                                                                                                                        Evangelische Akademie Wien

Akademia Ewangelicka Wiedeń jest organizacją pożytku publicznego non-profit, uznaną przez Kościół. Jako instytucja kształcenia ogólnego dla dorosłych Akademia Ewangelicka Wiedeń realizuje projekty dotyczące nierzadko kontrowersyjnej tematyki społeczno-politycznej oraz zagadnień teologicznych. Otwiera przestrzenie dla świadomości w społeczeństwie. Ta praca stanowi wkład       w rozwój europejski. W centrum naszej pracy edukacyjnej znajdują się obszary dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, a także przemiany gospodarcze i społeczeństwo w okresie zmiany.

 

logo

Stowarzyszenie 9dwunastych

Misją Stowarzyszenia jest inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie działań kulturalnych, społecznych i edukacyjnych z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz równości szans i zapobiegania dyskryminacji. Stowarzyszenie prowadzi głównie działania z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej dla młodzieży i edukatorów-rek oraz projekty skierowane do grup defaworyzowanych: młodzieży z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi, osób starszych, kobiet. We współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami realizuje również działania nakierowane na kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego na poziomie regionalnym.

 

 

download

Mazowieckie Samorzadowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (MSCDN)

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (MSCDN).                  Misją MSCDN jest wszechstronne wspieranie  nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oraz doradców metodycznych z całego Mazowsza. Ośrodek oferuje profesjonalnie przygotowane szkolenia oparte na rzetelnej diagnozie potrzeb środowiska. Popularyzuje nowe koncepcje pedagogiczne, innowacyjne rozwiązania programowe i metodyczne. Dzięki sieci wydziałów MSCDN zlokalizowanych w siedmiu miastach Mazowsza możliwe jest objęcie wsparciem grup docelowych      z każdego powiatu oraz  budowanie mazowieckiej sieci wymiany doświadczeń.

 

Dyrekcja Generalna ds. Społecznych i Ochrony Dzieci w powiecie Bihor                    Generaldirektion Soziales und Kinderschutz im Landkreis Bihor

Zadania Dyrekcji Generalnej ds. Społecznych i Ochrony Dzieci w powiecie Bihor (Dyrekcja Genralna) obejmują monitoring i ocenę wytycznych oraz działań na rzecz ochrony dzieci, jak też wsparcia rodzin, osób samotnych, osób starszych, niepełnosprawnych i znajdujących się w szczególnie trudnych sytuacjach. Dyrekcji Generalnej podlegają usługi i instytucje w zakresie poradnictwa                i wsparcia niepełnosprawnych dorosłych i ich krewnych, a także placówki stacjonarne                                i ambulatoryjne dla dzieci zaniedbanych.